Το αρχιτεκτονικό γραφείο FLUID ARCHITECTURE με έδρα την Λάρνακα, ανακοινώνει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας για πλήρη απασχόληση:

> Αρχιτέκτονας μέσω του προγράμματος ΕΤΕΚ ή με ελάχιστη εμπειρία ενός έτους σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Να έχει άριστη γνώση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων (περιλαμβανομένων 3D προγραμμάτων) και γνώσεις στη διεκπεραίωση μελετών εφαρμογής. Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων στα πλαίσια ομαδικού περιβάλλοντος εργασίας.

> Αρχιτέκτονας με ελάχιστη εμπειρία 3-5 ετών σε αρχιτεκτονικό γραφείο. Να έχει πολύ καλή γνώση στη χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων, γνώση των Πολεοδομικών Κανονισμών και εμπειρία στη μελέτη και διεκπεραίωση πολεοδομικών / οικοδομικών αδειών. Ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων στα πλαίσια ομαδικού περιβάλλοντος εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο από ενδεικτικό δείγμα portofolio στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fluid-architecture.net μέχρι τη Παρασκευή 27 Ιουλίου 2018.

Όλες οι αιτήσεις θα χειριστούν ως εμπιστευτικές.